Vi arbetar för hållbarhet

Miljö är viktigt för oss på Cipax , där ständiga förbättringar är en viktig del. Att vi är certifierade är en kvittens för dig som kund att vi jobbar strukturerat i detta arbete.

Alla bolagen är certifierade enligt ISO 14001. Utöver dessa har vi även ett antal andra mer specifika certifieringar.

 • Cipax-ISO-14001-2019-sve.png

   

  Certifikat ISO 14001

 • cipax-miljopolicy.png

  Miljöpolicy

   

 • placering-transparent.png


 •  

 • cipax-chain.png

 • UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 
   

  XANO-koncernen omfattar nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. 

  För XANO innebär hållbarhet att ta ansvar för hur koncernens verksamhet påverkar samhället ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Som ett led i XANOs aktiva arbete med att välja affärspartners (nedan ”leverantör”) som står för samma ansvarstagande, har följande uppförandekod arbetats fram. Målet är att främja gemensamma värderingar och prioriteringar i hela leverantörskedjan. 

  Denna uppförandekod gäller för de företag och organisationer som utför uppdrag å XANO-koncernens vägnar och specificerar de minimikrav som XANO Industri AB ställer. 

  Uppförandekoden tar sin grund i FN:s Global Compact, vilken i sin tur baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Samtliga leverantörer förväntas ha en god kunskap om FN:s Global Compact samt efterleva dess principer. 

  Uppförandekoden har upprättats på svenska respektive engelska och är tillämpbar på dessa språk. 

   

 • placering-transparent.png

 • placering-transparent.png

 • placering-transparent.png

 • cipax-uppforandekodforleverantorer.png

  Uppförande kod för leverantörer